Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 

Giám Đốc:

Bs.CKI Nguyễn Đăng Trung

 

Phó Giám Đốc:

– Bs. Trương Thị Kha

– Bs. Nguyễn Văn Ty